Nascom Invest S.R.L.
Termeni si Conditii Generale Standard de Vanzare („Termeni si Conditii Generale de Vanzare”)

1. DEFINITII:
In prezentele Conditii Generale de Vanzare, „Vanzator” inseamna Nascom Invest S.R.L.; „Cumparator” inseamna persoana, firma, societatea sau
corporatia care emite comanda; „Bunuri” inseamna bunurile (inclusiv orice Software si Documentatie, dupa cum se defineste la Clauza 9) descrise in formularul de Confirmare a comenzii emis de Vanzator; „Servicii” inseamna serviciile descrise in Formularul de Confirmare a Comenzii emis de Vanzator; „Contract” inseamna contractul scris (inclusiv prezentele conditii generale) incheiat intre Cumparator si Vanzator pentru furnizarea Bunurilor si/sau Serviciilor,„Pretul Contractului” inseamna pretul platit Vanzatorului de catre Cumparator pentru Bunuri si/sau Servicii, iar „Afiliatul Vanzatorului” inseamna orice societate care este in prezent direct sau indirect controlata de societatea mama din prezent a Vanzatorului. In scopul acestei definitii, o societate este controlata in mod direct de sau este o subsidiara a altei societati sau a altor societati daca ceasta/acestea detine/detin 50% sau mai mult din actiunile sau partile sociale care dau drept de vot la o adunare generala a actionarilor/asociatilor primei societati mentionate, si o anume societate este indirect controlata de o societate sau mai multe societati in cazul existentei unei serii de societati, incepand cu aceasta societate sau aceste mai multe societati si terminand cu acea anume societate, astfel corelate incat fiecare societate din serie este direct controlata de una sau mai multe societati pozitionate inspre inceputul seriei. 

2. CONTRACTUL:
2.1 Toate comenzile trebuie efectuate in scris si sunt acceptate in conformitate cu prezentele Conditii Generale de Vanzare. Niciun termen sau conditie prezentata de Cumparator si nicio declaratie, asigurare, garantie sau alte declaratii care nu sunt prevazute in oferta Vanzatorului sau in Confirmarea Comenzii, si care nu sunt convenite in alt mod in scris de catre Vanzator nu vor putea fi opuse Vanzatorului. 
2.2 Contractul va intra in vigoare numai la data acceptarii comenzii Cumparatorului pe formularul de Confirmare a Comenzii al Vanzatorului sau la data indeplinirii tuturor conditiilor precedente prevazute in Contract, oricare ar surveni cea din urma („Data Efectiva”). In cazul in care detaliile privind Bunurile sau Serviciile descrise in oferta Vanzatorului difera de cele prevazute in Formularul de Confirmare a Comenzii, se vor aplica cele din urma. 
2.3 Nicio modificare sau completare a Contractului nu se va aplica decat daca este convenita in scris de ambele parti. Totusi, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a efectua modificari si/sau
imbunatatiri minore ale Bunurilor inainte de livrare, cu conditia ca performanta Bunurilor sa nu fie afectata in mod negativ si ca Pretul Contractului sau data livrarii sa nu fie afectate.

3. VALIDITATEA OFERTEI SI PRETURILOR:
3.1 In cazul in care nu se retrage inainte, oferta Vanzatorului este deschisa spre acceptare in perioada mentionata in respectiva oferta a Vanzatorului sau, in cazul in care nu se mentioneaza
nicio perioada, in termen de treizeci de zile de la data emiterii ofertei.
3.2 Preturile sunt ferme pentru livrarea in perioada mentionata in oferta Vanzatorului si nu includ (a) Taxa pe Valoarea Adaugata si (b) orice alte taxe, impozite, incasari sau alte obligatii de plata care sunt aplicate in afara Romaniei in legatura cu executarea Contractului.
3.3 Preturile (a) sunt pentru Bunurile livrate EXW (Ex works) la punctul de expediere al Vanzatorului, fara costurile de transport, asigurare si manipulare si (b) in cazul in care nu se prevede altfel in oferta Vanzatorului, fara ambalare. In cazul in care Bunurile sunt ambalate, materialele pentru ambalare sunt nereturnabile.

4. PLATA:
4.1 Plata va fi efectuata: (a) integral fara vreo alta compensare, contrapretentie sau retinere de orice natura (cu exceptia cazului si in masura in care aceasta nu poate fi exclusa prin lege); si (b) in moneda ofertei Vanzatorului, in termen de treizeci de zile de la data facturii, cu exceptia cazului in care Departamentul Financiar al Vanzatorului nu solicita altfel. Bunurile vor fi facturate oricand dupa data la care disponibilitatea acestora pentru expediere a fost notificata Cumparatorului. Serviciile vor fi facturate lunar, pentru luna anterioara sau, in cazul in care vor fi facturate mai devreme, dupa finalizarea acestora. Fara a prejudicia alte drepturi ale Vanzatorului, Vanzatorul isi rezerva dreptul:
(i) de a aplica dobanzi asupra oricarei sume scadente cu 4% peste baza ratei de imprumut a BANCII TRANSILVANIA, ROMANIA (sau la o rata mai mare in cazul in care este prevazuta de legea aplicabila) pe perioada de intarziere;
(ii) de a suspenda executarea Contractului (inclusiv retinerea transportului) in cazul in care Cumparatorul nu efectueaza, sau in opinia rezonabila a Vanzatorului este posibil ca acesta sa nu efectueze plata la data scadenta din Contract sau prevazuta in orice alt contract; si
(iii) oricand sa solicite garantia rezonabila de plata dupa cum Vanzatorul considera rezonabil.

5. PERIOADA LIVRARII:
5.1 Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in oferta Vanzatorului, toate perioadele mentionate pentru livrare sau finalizare incep cu Data Efectiva si vor fi considerate ca fiind numai estimative, neimplicand nicio obligatie contractuala. 
5.2 In cazul in care Vanzatorul indeplineste cu intarziere sau este impiedicat de la indeplinirea oricarei dintre obligatiile sale conform Contractului din cauza actelor sau omisiunilor cumparatorului sau agentilor acestuia (inclusiv dar fara a se limita la neprezentarea specificatiilor si/sau desenelor la scara si/sau alte informatii pe care Vanzatorul le poate solicita in mod rezonabil pentru indeplinirea eficienta a obligatiilor sale conform Contractului), perioada livrarii/finalizarii si Pretul Contractului vor fi modificate in mod corespunzator.
5.3 In cazul in care livrarea este intarziata ca urmare a oricarui act sau omisiuni a Cumparatorului, sau in cazul in care Cumparatorul, fiind notificat despre disponibilitatea bunurilor pentru expediere, nu preia livrarea sau nu prezinta instructiunile corespunzatoare de transport, Vanzatorul va avea dreptul sa plaseze Bunurile intr-un depozit corespunzator pe cheltuiala cumparatorului. La plasarea Bunurilor in depozit, livrarea va fi considerata ca fiind finalizata, riscul privind Bunurile va fi transferat Cumparatorului, iar Cumparatorul va plati Vanzatorul in mod corespunzator.

6. FORTA MAJORA:
6.1 Contractul va fi suspendat, fara raspundere, in cazul si in masura in care executarea acestuia este impiedicata sau intarziata din cauza oricaror circumstante care nu depind de partea afectata, inclusiv, dar fara a se limita la: cazuri fortuite, razboi, conflicte armate sau atacuri teroriste, revolte, incendii, explozii, accidente, inundatii, sabotaj, decizii guvernamentale sau actiuni (inclusiv, dar fara a se limita la interzicerea exporturilor sau re-exporturilor sau neacordarea sau revocarea licentelor de export respective), sau tulburari ale fortei de munca/revolte sindicale, greve, inchideri temporare a locului de munca sau ordine judecatoresti. Vanzatorul nu va avea nicio obligatie de a furniza vreun hardware, software, servicii sau tehnologii decat in cazul in care si dupa ce acesta primeste licentele si permisele necesare sau indeplineste criteriile unei licente generale sau unei exceptari de la licenta, conform legilor, regulamentelor sau ordinelor si prevederilor aplicabile privind controlul si sanctionarea importurilor si exporturilor, dupa cum acestea pot fi modificate periodic (inclusiv dar fara a se limita la cele ale Statelor Unite, Uniunii Europene si jurisdictiei in care Vanzatorul isi are sediul sau de unde sunt furnizate articolele). In cazul in care din orice motiv orice astfel de licente, permise sau aprobari sunt refuzate sau revocate, sau in cazul in care exista modificari in orice astfel de legi, regulamente, ordine sau prevederi aplicabile care ar impiedica Vanzatorul sa-si execute Contractul, sau care in opinia rezonabila a Vanzatorului, ar expune in alt mod Vanzatorul si/sau Afiliatul/Afiliatii Vanzatorului la riscuri privind raspunderea conform legilor, regulamentelor,ordinelor sau prevederilor aplicabile, Vanzatorul va fi eliberat fara raspundere de toate obligatiile prevazute in Contract.
6.2 In cazul in care o parte intarzie sau este impiedicata sa-si indeplineasca obligatiile conform prezentei Clauze pentru o perioada care depaseste 180 de zile calendaristice consecutive, oricare parte poate rezilia acea portiune neindeplinita de Contract la acea data printr-o notificare scrisa acordata celeilalte parti, fara raspundere, cu conditia ca Cumparatorul sa fie obligat la plata costurilor si cheltuielilor rezonabile ale oricarei lucrari in desfasurare si sa plateasca pentru toate Bunurile livrate si Serviciile furnizate pana la data rezilierii. Vanzatorul poate livra in transe, si intr-un astfel de caz, fiecare livrare va constitui un contract separat, iar nelivrarea de catre Vanzator a uneia sau mai multor transe in conformitate cu termenii acestora nu va da dreptul cumparatorului sa rezilieze integral Contractul sau sa-l considere anulat. 

7. INSPECTIA, TESTAREA SI CALIBRAREA:
7.1 Bunurile vor fi inspectate de Vanzator sau producator si, daca este practicabil, vor fi supuse testelor standard ale Vanzatorului sau producatorului inainte de expediere. Orice teste sau inspectii aditionale (inclusiv inspectia de catre Cumparator sau reprezentantului acestuia, sau testele in prezenta Cumparatorului sau reprezentantului acestuia si/sau calibrarile) sau prezentarea certificatelor de testare si/sau rezultatelor detaliate privind testarile vor fi supuse acordului prealabil scris al Vanzatorului, iar Vanzatorul isi rezerva dreptul sa solicite plata pentru acestea; in cazul in care Cumparatorul sau reprezentantul acestuia nu participa la teste, inspectii si/sau calibrari dupa ce a fost notificat in termen de sapte zile cu privire la disponibilitatea bunurilor, testele, inspectiile si/sau calibrarile vor avea loc si vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Cumparatorului sau reprezentantului acestuia, iar declaratia Vanzatorului ca Bunurile au trecut aceste teste si/sau inspectii si/sau au fost calibrate va fi definitiva si nu poate fi contestata de Cumparator.
7.2 Reclamatiile privind lipsuri cantitative sau livrarea incorecta vor fi nule in cazul in care acestea nu sunt aduse in atentia Vanzatorului in momentul predarii marfii.

8. LIVRAREA, RISCUL SI TITLUL:
8.1 Cu exceptia cazului in care nu se prevede altfel in mod expres in Contract, Bunurile vor fi livrate Carriage Paid To (CPT) la destinatia mentionata in Contract; transportul, ambalarea si manipularea vor fi tarifate conform tarifelor standard ale Vanzatorului. Riscul privind pierderea sau deteriorarea Bunurilor va fi transferat Cumparatorului la data livrarii dupa cum se mentioneaza mai sus, iar Cumparatorul va raspunde pentru asigurarea Bunurilor dupa transferul riscului. Alternativ, in cazul in care se prevede in mod expres in Contract ca Vanzatorul raspunde pentru asigurarea Bunurilor dupa livrarea acestora catre transportator, aceasta asigurare va fi tarifata la tarifele standard ale Vanzatorului. „Ex-works”, „FCA”; „CPT” si orice alti termeni de livrare folositi in Contract vor fi definiti in conformitate cu ultima versiune a Incoterms.
8.2 Conform Clauzei 9, titlul asupra Bunurilor va fi transferat Cumparatorului la data livrarii, conform Clauzei 8.1.

9. DOCUMENTATIE SI SOFTWARE:
9.1 Titlul si proprietatea asupra drepturilor de autor privind software-ul si/sau firmware-ul incorporat in sau prezentat pentru folosirea impreuna cu Bunurile („Software”) si documentatia furnizata impreuna cu Bunurile („Documentatia”) vor apartine Afiliatului respectiv al Vanzatorului (sau unei alte parti care ar putea furniza Software-ul si/sau Documentatia catre Vanzator) si nu sunt transferate Cumparatorului prin prezentele Conditii Generale.
9.2 Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in prezentul document, Cumparatorului i se acorda prin prezentul o licenta neexclusiva si libera de redevente pentru folosirea Software-ului si Documentatiei impreuna cu Bunurile, cu conditia ca, si atat timp cat Software-ul si Documentatia nu sunt copiate (cu exceptia cazului in care aceasta este autorizata in mod expres prin lege), iar Cumparatorul pastreaza Software-ul si Documentatia in stricta confidentialitate si nu le divulga altora, sau permite altora sa aiba acces la acestea (altele decat manualele standard de functionare si intretinere ale Vanzatorului). Cumparatorul poate transfera licenta prezentata mai sus unei alte parti care cumpara, inchiriaza sau da cu chirie Bunurile, cu conditia ca acea parte sa accepte si sa convina in scris sa fie obligata in mod legal cu privire la conditiile prezentei Clauze 9.
9.3 Fara a afecta Subclauza 9.2, folosirea de catre Cumparator a unui anumit Software (conform specificatiilor Vanzatorului si inclusiv dar fara a se limita la sistemul de control si Software-ul AMS) va fi guvernata exclusiv de contractul de licenta aplicabil Afiliatului Vanzatorului sau tertilor. 
9.4 Vanzatorul si Afiliatii Vanzatorului vor pastra proprietatea asupra tuturor inventiilor, proiectelor si proceselor concepute sau dezvoltate de acestia si, cu exceptia celor prevazute la prezenta Clauza 9, nu se acorda prin prezentele Conditii Generale niciun drept de proprietate intelectuala.

10. DEFECTE DUPA LIVRARE:
10.1 Vanzatorul garanteaza (i) cu conditia respectarii celorlalte prevederi ale Contractului, titlul deplin si folosinta libera de sarcini a Bunurilor; (ii) ca Bunurile produse de Vanzator si/sau Afiliatii Vanzatorului vor respecta specificatiile Vanzatorului cu privire la acestea si nu vor prezenta defecte privind materialele folosite si manopera si (iii) ca Serviciile furnizate de Vanzator sau afiliatii Vanzatorului vor fi prestate cu tot profesionalismul, grija si diligenta rezonabila si in conformitate cu practica de inginerie corespunzatoare. Vanzatorul va remedia prin reparatie sau, la optiunea Vanzatorului, prin furnizarea componentelor sau partilor, orice defecte care, dupa utilizarea, grija si intretinerea corespunzatoare, apar la Bunurile produse de Afiliatii Vanzatorului si care sunt raportate Vanzatorului in termen de 12 luni calendaristice de la punerea in functiune a acelor Bunuri sau in termen de 18 luni calendaristice de la livrarea acestora, oricare dintre perioade expira inainte, (90 de zile dupa livrare in cazul Consumabilelor si pieselor de rezerva) („Perioada de Garantie”) si care rezulta numai din cauza materialelor sau manoperei necorespunzatoare: cu conditia ca intotdeauna articolele defecte sa fie returnate Vanzatorului pe cheltuielile de transport ale Cumparatorului si cu asigurarea achitata in avans in Perioada de Garantie. („Consumabilele” vor include electrozi de sticla, membrane, jonctiuni lichide, electroliti, oringuri). Articolele inlocuite vor deveni proprietatea Nascom Invest S.r.l.
Articolele reparate sau inlocuite vor fi livrate de Vanzator pe cheltuiala Vanzatorului, catre unitatea Cumparatorului din Romania sau, in cazul in care Cumparatorul se afla in afara Romaniei, FCA in Romania. Vanzatorul va corecta defectele legate de Serviciile furnizate de Vanzator sau Afiliatii Vanzatorului si raportate Vanzatorului in termen de nouazeci de zile dupa finalizarea Serviciilor. Bunurile sau Serviciile remediate, inlocuite sau corectate in conformitate cu prezenta Clauza
10.1 vor fi supuse garantiei mentionate mai sus pentru portiunea neexpirata a Perioadei de Garantie sau pentru nouazeci de zile de la data returnarii acestora la Cumparator (sau finalizarea remedierii in cazul Serviciilor), oricare dintre acestea expira mai tarziu.
10.2 Bunurile si Serviciile obtinute de Vanzator de la un tert (care nu este un Afiliat al Vanzatorului) pentru revanzare catre Cumparator vor beneficia numai de garantia acordata de catre producatorul initial.
10.3 Fara a afecta Clauzele 10.1 si 10.2, Vanzatorul nu va raspunde pentru niciun defect cauzat de: uzura normala; materialele sau manopera efectuata, furnizata sau indicata de Cumparator; nerespectarea prevederilor Vanzatorului privind depozitarea, instalarea, functionarea sau mediul inconjurator; lipsa unei intretineri corespunzatoare; orice modificari sau reparatii care nu au fost autorizate in prealabil de Vanzator in scris; si nici folosirea neautorizata de software sau piese de schimb sau piese inlocuitoare. Costurile Vanzatorului legate de investigarea si rectificarea acestor defecte vor fi suportate de Cumparator la cerere. Cumparatorul va fi singurul responsabil pentru suficienta si acuratetea tuturor informatiilor prezentate de acesta.
10.4 In conformitate cu Clauza 12.1, cele de mai sus constituie singura garantie acordata de Vanzator si calea de atac exclusiva a Cumparatorului pentru incalcarea acesteia. Nicio declaratie, asigurare sau conditie de nicio natura, explicita sau implicita, nu se va aplica cu privire la calitatea satisfacatoare, caracterul comercial, conformitatea cu un anumit scop sau oricealte asemenea cu privire la oricare Bunuri sau Servicii.

11. LIMITAREA RASPUNDERII:
11.1 Cu exceptia relei credinte sau culpei majore, si a decesului sau a vatamarii cauzate din culpa Vanzatorului: (i) intreaga raspundere a Vanzatorului sau a Afiliatilor Vanzatorului pentru oricare si toate daunele, pretentiile sau motivele de actionare in judecata care rezulta in orice fel (inclusiv, dar fara a se limita la, daune, pretentii sau motive de actionare in judecata ca urmare a unui delict, prin incalcarea unei obligatii contractuale sau statutare, din culpa, prin raspunderea absoluta (fara necesitatea retinerii unei culpe) sau incalcarea Drepturilor de Proprietate Intelectuala) nu va depasi Pretul Contractului; si (ii) Vanzatorul si Afiliatii Vanzatorului nu vor rapunde in fata Cumparatorului in nici un fel pentru orice pierderi de profit, pierderi de contracte, pierderea folosintei, pierderi de date sau pierderi colaterale sau indirecte, si, cu exceptia celor prevazute la Clauza 11 si a prevederilor anterioare ale acestei Clauze, nici pentru orice pierderi sau daune de orice fel, care rezulta in orice mod, pretinse de la Cumparator sau suferite de acesta.

12. REGULAMENTE STATUTARE SI ALTE REGULAMENTE:
12.1 In cazul in care obligatiile Vanzatorului conform prezentului Contract vor fi suplimentate sau reduse prin emiterea sau modificarea, dupa data ofertei Vanzatorului, a oricaror legi sau ordine, regulamente sau statute cu putere de lege, care vor afecta indeplinirea de catre Vanzator a obligatiilor conform Contractului, Pretul Contractului si perioada de livrare vor fi modificate in mod corespunzator si/sau executarea Contractului va fi suspendata sau reziliata, dupa caz.
12.2 Cu exceptia cazului in care legea aplicabila prevede altfel, Vanzatorul nu va raspunde pentru colectarea, tratarea, recuperarea sau indepartarea
(i) Bunurilor sau a oricaror parti ale acestora cand acestea sunt considerate prin lege ca fiind „deseuri” sau
(ii) orice articole pentru care Bunurile sau oricare parte a acestora reprezinta articole inlocuitoare. In cazul in care Vanzatorului i se solicita prin legea aplicabila, inclusiv prin legislatia privind deseurile din echipamente electrice si electronice, Directiva Europeana 2002/96/EC (WEEE) si legislatia aplicabila din Statele Membre UE, sa indeparteze Bunurile „deseuri” sau oricare parte a acestora, Cumparatorul va plati Vanzatorului, cu exceptia cazului in care legea aplicabila interzice, pe langa Pretul Contractului, fie
(i) tariful standard al Vanzatorului pentru indepartarea acestor Bunuri sau (ii) in cazul in care Vanzatorul nu dispune de un astfel de tarif, costurile
Vanzatorului (inclusiv toate costurile pentru manipulare, transport si indepartare si un adaos comercial rezonabil pentru cheltuielile generale) efectuate pentru dezafectarea acestor Bunuri.
12.3 Personalul Cumparatorului va respecta, pe durata in care se afla la sediul Vanzatorului, toate regulamentele aplicabile unitatii si instructiunile rezonabile ale Vanzatorului, inclusiv dar fara a se limita la cele legate de siguranta, securitate si descarcare electrostatica. 

13. CONFORMITATEA CU LEGILE
Cumparatorul este de acord ca toate legile, regulamentele sau ordinele si prevederile, privind controlul si sanctiunile importurilor si exporturilor, dupa cum acestea pot fi modificate periodic, inclusiv dar fara a se limita la cele ale Statelor Unite, Uniunii Europene si din jurisdictia in care Vanzatorul si Cumparatorul isi au sediul sau locul de unde sunt furnizate articolele, si cerintele oricaror licente, autorizatii, licente generale sau exceptari de licenta legate de acestea se vor aplica primirii si folosirii hardware-ului, software-ului, serviciilor si tehnologiei. In niciun caz Cumparatorul nu va folosi, transfera, elibera, exporta sau re-exporta astfel de hardware, software sau tehnologii prin incalcarea unor astfel de legi aplicabile, regulamente, ordine sau cerinte sau cerintele oricarei licente, autorizatii sau exceptari de licenta legate de acestea. Cumparatorul convine, de asemenea, ca nu se va angaja in nicio activitate care ar expune Vanzatorul sau oricare din afiliatii acestuia la riscul de a fi sanctionati conform legilor si regulamentelor oricarei jurisdictii relevante care interzic platile necorespunzatoare, inclusiv dar fara a se limita la mituirea oricaror oficiali din orice agentie guvernamentala sau alte asemenea agentii, organ guvernamental sau subdiviziune politica a acestuia, partidelor politice sau oficialilor partidelor politice sau candidatilor pentru functii publice, sau oricaror angajati ai oricaror clienti sau furnizori. Cumparatorul este de acord sa respecte toate prevederile legale corespunzatoare, privind etica
si conformitatea.

14. INCALCARE, INSOLVENTA SI REZOLUTIUNE:
Vanzatorul va avea dreptul, fara a prejudicia niciun alt drept de care poate beneficia, sa rezilieze imediat Contractul, integral sau partial, printr-o notificare scrisa trimisa Cumparatorului, fara vreo interventie a instantei sau formalitate aditionala, in cazul in care (a) Cumparatorul incalca oricare din obligatiile sale conform Contractului si nu reuseste, in termen de 30 (treizeci) de zile de la data notificarii scrise trimisa de Vanzator privind existenta incalcarii, fie sa remedieze aceasta incalcare daca o astfel de incalcare poate fi in mod rezonabil remediata intr-o astfel de perioada sau daca o astfel de incalcare nu poate fi remediata in mod rezonabil intr-o astfel de perioada, sa ia masuri pentru remedierea incalcarii sau (b) la aparitia unei Situatii de Insolventa legata de Cumparator. „Situatie de Insolventa” legata de Cumparator inseamna oricare dintre urmatoarele:
(i) are loc o adunare a creditorilor Cumparatorului sau se propune de catre sau in legatura cu Cumparatorul o intelegere cu sau in beneficiul acestor creditori;
(ii) un administrator judiciar, un lichidator, un lichidator administrativ sau o persoana similara care preia in posesie sau este numit pentru luare in posesie sau orice confiscare, executare sau alta procedura impusa sau aplicata asupra tuturor activelor sau asupra unei parti importante a activelor Cumparatorului;
(iii) Cumparatorul isi inceteaza activitatea sau se afla in imposibilitatea de a-si achita datoriile in conformitate cu prevederile Legii Insolventei Nr. 85/2006; (iv) Cumparatorul sau directorii acestuia notifica intentia de a introduce o cerere in instanta pentru numirea unui administrator judiciar; (v) se introduce o cerere (care nu se solutioneaza in termen de 28 de zile) sau se adopta o hotarare sau se emite un ordin, in vederea administrarii deschiderii procedurii de insolventa sau lichidarea, falimentul sau dizolvarea Cumparatorului; sau (vi) aparitia unei situatii legate de Cumparator similara cu oricare dintre cele de mai sus in orice jurisdictie in care acesta este inmatriculat sau rezident sau in care isi desfasoara activitatea sau isi detine activele. Vanzatorul va avea dreptul sa recupereze de la Cumparator sau reprezentantul Cumparatorului toate costurile si daunele suferite de Vanzator ca rezultat a unei astfel de anulari, inclusiv o plata rezonabila pentru cheltuielile de fabricatie si profit (inclusiv dar fara a se limita la pierderea profiturilor si cheltuielilor de fabricatie estimate). 

15. TERMENI SI CONDITII SUPLIMENTARE:
In cazul in care Bunurile sunt alcatuite din sau includ un sistem de control, Termenii si Conditiile Suplimentare ale Vanzatorului Aplicabile Furnizarii de Sisteme de Control si a Serviciilor Conexe se vor aplica numai sistemului de control si serviciilor conexe. Acesti Termeni si Conditii Suplimentare vor prevala asupra acestor Termeni si Conditii Standard de Vanzare; copii ale aceastora pot fi procurate de la Vanzator pe baza de cerere. 

16. PREVEDERI GENERALE:
16.1 Nicio renuntare de catre oricare parte cu privire la oricare incalcare sau neindeplinire sau la oricare drept sau cale de atac si nicio tranzactie anterioara nu va fi considerata a reprezenta o renuntare cu privire la orice alte incalcari sau neindepliniri sau la oricealte drepturi sau cai de atac, cu exceptia cazului in care acea renuntare este exprimata in scris si semnata de partea care isi asuma obligatia.
16.2 In cazul in care o clauza, subclauza sau alta prevedere a Contractului este nevalabila conform unui statut sau prevederi legale, acea prevedere, si numai in acea masura, va fi considerata ca fiind omisa, fara a afecta valabilitatea restului Contractului. 
16.3 - nula -
16.4 Vanzatorul incheie Contractul in nume propriu ca parte principala. Cumparatorul convine sa pretinda Vanzatorului numai indeplinirea corespunzatoare a Contractului.
16.5 BUNURIL SI SERVICIILE FURNIZATE CONFORM PREZENTULUI CONTRACT NU SUNT VANDUTE SAU CONCEPUTE PENTRU FOLOSIREA IN NICIO APLICATIE NUCLEARA SAU IN APLICATII LEGATE DE ACTIVITATILE NUCLEARE.
Cumparatorul: 
(i) accepta Bunurile si Serviciile in conformitate cu restrictiile de mai sus,
(ii) convine sa comunice astfel de restrictii in scris oricaror sau tuturor cumparatorilor sau utilizatorilor ulteriori si (iii)
convine sa protejeze, sa compenseze si sa exonereze Vanzatorul si Afiliatii Vanzatorului fata de oricare si toate pretentiile, pierderile, raspunderile, actiunile, deciziile si daunele, inclusiv daune indirecte sau subsecvente, care rezulta din folosirea Bunurilor si Serviciilor in orice aplicatii nucleare sau legate de activitatile nucleare, fie ca motivul actiunii se bazeaza pe un delict, rezulta dintr-un contract sau in alt mod, inclusiv acuzatiile ca raspunderea Vanzatorului se bazeaza pe neglijenta sau raspundere stricta.
16.6 Contractul va fi interpretat in toate privintele in conformitate cu legea romana, excluzand totusi orice efecte asupra acestor legi ale Conventiei de la Viena din 1980 privind Contractele pentru Vanzari Internationale de Bunuri si, in masura maxima permisa de lege, nu va lua in considerare conflictele de legi sau regulamente care pot duce la aplicarea legilor oricarei alte jurisdictii. Orice litigiu aparut intre Cumparator si Vanzator va fi rezolvat prin cale amiabila. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata competente din Romania de pe raza judetului unde isi are sediul social Vanzatorul. 
17.7 Titlurile Clauzelor si paragrafelor Contractului sunt numai orientative si nu vor afecta interpretarea acestora.
17.8 Toate notificarile si cererile legate de Contract vor fi intocmite in scris.

Politica de confidentialitate Nascom Invest conform GDPR

 

1. Informatii Generale

a) Introducere In 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consideram ca este un moment potrivit sa te informam cum protejam datele tale personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului. Urmatoarea notificare privind protectia datelor este conceputa pentru a va informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. Privind aceasta procesare in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor (“GDPR”) și legislatia locala in vigoare.

b) Operatorul Noi, societatea Nascom Invest SRL, cu sediul in mun. Iaşi, Aleea Columnei Nr. 1, reprezentam operatorul, in conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisa mai jos. Pentru intrebari sau solicitari privind prelucrarea datelor, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, ale carui date de contact le puteti gasi mai jos. Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastra. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea operatorului (Nascom Invest SRL) de a incheia contractul de prestari servicii/vanzare a produselor, de a trimite informatii sau produsele comandate, acestuia din urma lipsindu-i una din conditiile esentiale, respectiv identitatea partilor.

c) Datele cu caracter personal Nascom Invest SRL prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal:

1. Numele și prenumele, adresa de domiciliu.

2. Datele din cartea de identitate fara CNP.

3. Adresa de e-mail și numarul de telefon, semnatura.

5. Comunicatiile pe care le faceti cu noi sau pe care le directionati catre noi prin scrisori, e-mailuri, SMS, servicii de chat, apeluri și retele de socializare.

6. Experienta profesionala, necesara pentru angajare.

2. Informatii cu privire la Procesare

a) Tipurile de prelucrare a datelor “Prelucrarea” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ștergerea sau distrugerea.

b) Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal Nascom Invest SRL se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (denumite in continuare „Principiile”) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

1. Prelucrate in mod corect, legal și transparent;

2. Colectate in scopuri specificate, explicite și legitime;

3. Adecvate, relevante și limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

4. Corecte și actualizate;

5. Pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar in raport de scopul prelucrarii;

6. Procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate, intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel incat datele sa fie integre, confidentiale și disponibile.

c) Scopul și temeiul prelucrarii datelor

1. Inregistrarea clientilor. Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de inscriere pe site-ul www.accesorii-pneumatice.roprin care va creati un cont sau telefonic, in vederea unei mai bune și facile administrari a comenzilor dumneavoastra. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 paragraful teza 1 litera a) GDPR.

2. Incheierea și executarea contractelor. Pentru a putea incheia o comanda și pentru a livra produsele și serviciile noastre este nevoie sa prelucram date cu caracter personal care va apartin. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDP

3. Marketing, analiza clientilor și profilare. i. Marketing personalizat. Ne oferiti consimtamantul prealabil de a utiliza datele dvs. personale pentru:

- a va oferi un produs pe baza circumstantelor dvs. personale,

- a va propune o oferta atunci cand va conectati la site-ul nostru, la aplicatiile pentru mobil sau aveti inregistrat telefonul / adresa de email in baza noastra de date,

- comunicari ale Serviciului de asistenta clienti: folosim datele dvs. pentru a gestiona relatia noastra cu dvs. ca și client și pentru a ne imbunatati serviciile și experienta dvs. cu noi,

 - trimiterea de informatii prin newsletter. Va putem furniza informatiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau adresa. Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR. Puteti sa va dezabonati de la ofertele personalizate de acest gen. Aveti dreptul de a nu consimti sau de a va opune la activitatile comerciale sau de marketing direct, inclusiv la crearea profilului in scopul activitatilor de acest tip. Daca v-ati abonat in sectiunea de Newsletter, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a va transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente. Va puteti dezabona in orice moment prin intermediul link-ului atașat comunicarilor primite sau printr-o solicitare scrisa adresata vanzari@accesorii-pneumatice.ro.ii. Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de inregistrare a clientilor, contractelor, prin email sau alta modalitate și in timpul tuturor tranzactiilor comerciale viitoare, pentru a va procesa o comanda sau a va oferi un produs sau un serviciu pe baza circumstantelor dvs. personale sau putem sa va propunem o astfel de oferta atunci cand va conectati la site-ul nostru sau la aplicatiile pentru mobil. Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim Art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR. iii. In scopul relatiilor cu clientii pentru a imbunatati experienta clientilor noștri și pentru identificarea preferintelor si/sau a comportamentului dumneavoastra, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. Vom tine intotdeauna cont de optiunile dumneavoastra. Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim pe Art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR. iv. Analizei datelor și profilarea clientului. Aceasta include sondaje de opinie clienti, analize clienti și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare și activitatea clientului, cumpararea repetata a anumitor bunuri și datele de cumparare. Este posibil sa va solicitam un feedback in legatura cu serviciile și produsele achizitionate și sa le comunicam anumitor membri ai personalului nostru in vederea imbunatatirii ofertei. De asemenea, putem folosi notite din conversatiile pe care le purtam cu dvs. online, SMS, prin telefon sau fata in fata, astfel incat sa personalizam produsele pe care vi le oferim. Va vom contacta in aceste scopuri prin e-mail, telefon sau poșta. Este necesar sa ne urmarim interesele legitime pentru a ne imbunatati serviciile și relatia cu clientii, carereprezinta un factor cheie pentru succesul nostru in afaceri. Datele colectate și stocate ne ajuta sa aflam mai multe despre interesele și nevoile dvs. Acest lucru ne permite sa le luam in considerare și sa actionam in consecinta, adica prin comunicarea personalizata. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 paragraful teza 1 litera f) GDPR.

4. Imbunatatirea și dezvoltarea produselor și serviciilor: Analiza modului in care folositi produsele noastre ne ajuta sa va intelegem mai bine și ne arata ce putem imbunatati. De exemplu: analizam datele privind istoricul achizitiilor dumneavoastra pentru a va furniza informatii sau sfaturi in legatura cu modul optim in care puteti folosi produsele noastre, analizam rezultatele activitatilor noastre de marketing pentru a masura eficienta acestora și relevanta campaniilor noastre. Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim pe Art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

5. Indeplinirea unor obligatii legale. Pot fi prelucrate date personale in scopul indeplinirii unor obligatii legale. Folosim informatiile dvs. de plata in scopuri de contabilitate, facturare și audit și pentru detectarea și/sau prevenirea oricaror activitati frauduloase. Aceasta prelucrare se bazeaza in mod legitim pe Art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR.

6. In scop de recrutare a persoanelor interesate de posture vacante. Pe site-ul nostru afișam periodic posturile disponibile. Persoanele interesate sunt rugate sa trimta un CV pe adresa de email indicata pentru recrutare. Datele candidatului se vor prelucra atat in procesul de recrutare pentru postul accesat cat și pentru viitoare pozitii vacante. Daca CV-ul este selectat pentru urmatoarea etapa, candidatul va fi rugat sa semneze un acord de confidentialitate inainte de examinare. In cadrul procesului de recrutare pot deveni relevante referinte de la angajatorii anteriori ai candidatilor. Daca vom avea nevoie de acestea, vom contacta candidatul pentru a solicita acordul de a le obtine in numele sau. In cazul in care candidatul nu isi va exprima consimtamantul in acest sens, va fi necesar sa obtina el insusi aceste referinte, daca doreste sa continue procesul de recrutare. Candidatul are la dispozitie optiunea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal. In cazul in care vom receptiona CV-uri sau cereri de angajare pe alte canale decat site-ul indicat anterior, va pastra aceste date pana la solicitarea de a șterge datele. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR. d) Beneficiarii datelor Pentru a atinge scopurile mentionate mai sus la punctele 2 lit. c) utilizam furnizori de servicii, respectiv imputerninciti conform art. 28 GDPR, de exemplu firmele de curierat sau furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor, toti aceștia sunt din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiului Economic European. Asiguram, de exemplu, prin reglementari contractuale, ca acești furnizori de servicii prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor, (spre exemplu, clauze contractuale standard, existenta unor reguli corporatiste obligatorii, etc.) chiar daca datele cu caracter personal sunt transferate intr-o tara in care se utilizeaza in mod obisnuit un alt nivel de protectie a datelor și pentru care nu exista nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care detinem obligatia aceasta prin lege. Pentru mai multe informatii despre protectia corespunzatoare a transferului international de date sau a copiei acestora, va rugam sa ne contactati prin e-mail sau telefon. e) Furnizarea Obligatorie/Voluntara de Date și Durata pastrarii acestora

A. Furnizarea urmatoarelor date este necesara pentru a putea beneficia de produsele și serviciile noastre sau pentru a va putea contacta in scopurile aratate mai sus: 1. Numele și prenumele, adresa de domiciliu și localitatea, adresa de e-mail, numarul de telefon, semnatura. 2. Datele din cartea de identitate inclusiv CNP-ul și copie CI, semnatura.

B. Furnizarea și a urmatoarelor date, pe langa cele de la pct. A, este necesara in situatia depunerii CV-ului pentru angajare: 1. Experienta profesionala.

C. Furnizarea celorlalte date este facultativa, iar aceste date nu sunt o cerinta legala sau contractuala sau o cerinta necesara pentru a incheia un contract. Daca nu ne furnizati aceste date personale, acest lucru nu va avea alte consecinte asupra dvs.

Datele personale le colectam:

1. Direct de la dumneavoastra atunci cand va inregistrati pe site, completati contractul de prestari servicii / prin care achizitionati produse sau solicitati programarea unei vizite.

2. Cand ne sunt furnizate indirect: Informatiile dvs. pot fi distribuite catre noi de catre servicii ce au deja acces la datele dvs. (de ex. Facebook). Anumite date pot fi puse la dispozitie inclusiv site-urilor partenere.

3. Cand vizitati site-ul nostru: utilizam cookie-uri pentru a va identifica atunci cand vizitati site-ul nostru și pentru a ne permite sa va personalizam experienta online (de exemplu, detaliile dvs. de conectare, produsele de care sunteti interesat, etc.). www.accesorii-pneumatice.ro nu trimite spam. Trimitem emailuri doar celor ce s-au inscris la lista de abonati și respectam decizia celor ce doresc sa se dezaboneze.

4. Din alte surse atunci cand deveniti clientul nostru cum ar fi atunci cand au fost facute publice de catre dumneavoastra prin afișari cu caracter publicitar intr-un ghid de afaceri sau in cadrul unei intalniri de afaceri. Doar Clientii cu varsta de cel putin 16 ani pot sa-și dea consimtamantul. Pentru copiii sub aceasta varsta, este necesar consimtamantul parintilor sau al tutorilor legali ai copiilor. f) Perioada stocarii datelor Nascom Invest SRL stocheaza datele dvs. cu caracter personal cat timp figurati ca și client al nostru. Puteti sa ne solicitati oricand ștergerea anumitor informatii și vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior inchiderii contului, in situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun. Atunci cand nu mai avem nevoie de datele dvs. personale, le vom șterge sau distruge in siguranta. De asemenea, vom lua in considerare daca și cum putem minimiza in timp cantitatea de date personale pe care le folosim și daca putem asigura anonimitatea datelor dvs. Personale, astfel incat acestea sa nu mai fie asociate cu dvs. sau sa va identifice, caz in care putem folosi acele informatii fara a va notifica ulterior. 3. Drepturile dumneavoastra Puteti contacta societatea pentru a va exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul nr. 2016/679 la urmatoarele date de contact: Nascom Invest SRL cu sediul in cu sediul in mun. Iaşi, Aleea Columnei Nr. 1. E-Mail: vanzari@accesorii-pneumatice.ro. Pentru obtinerea unor interpretari oficiale legate de exercitarea drepturilor care decurg din legislatia privind protectia datelor cu caracter personal sau pentru a va exprima nemultumirile legate de maniera in care Nascom Invest SRL asigura prelucrarea datelor cu caracter personal, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la urmatoarele coordonate de contact: (i) prin poșta sau curier la adresa din București, bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, (ii) prin poșta electronica la adresa: anspdcp@dataprotection.ro, (iii) prin fax la nr. 0318.059.602 sau (iv) la nr. de telefon 0318.059.211. In conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt urmatoarele: 1) Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR), 2) Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR), 3) Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi ”uitat”) și, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de ștergere catre alti operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR), 4) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionare a procesarii, articolul 18 GDPR) - poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege, 5) Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR), 6) Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea – va puteti opune, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim, (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR), 7) Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7 GDPR), 8) Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR), 9) Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia. In plus, am numit un Ofiter pentru Protectia Datelor care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate. 4. Securitatea prelucrarii și a datelor Nascom Invest SRL a adoptat masuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau transmitere, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii și colaboratorii noștri precum și orice terte parti care actioneaza in numele și pe seama Nascom Invest SRL sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra și cerintele GDPR, in conformitate cu prevederile prezentei Politici. Ne asiguram ca partenerilor nostri contractuali care au acces la datele cu caracter personal pe care le prelucram le impunem obligatii contractuale in conformitate cu prevederilor legale si ca verificam respectarea de catre acestia a obligatiilor pe care si le-au asumat. Acestia vor prelucra datele personale in numele si pentru noi, numai in conformitate cu instructiunile primite de la aceasta si numai respectand cerintele de securitate si confidentialitate in limitele impuse. Datorita posibilelor modificari ale legislatiei, o modificare a acestor notificari privind protectia datelor poate deveni necesara. In acest caz, va vom informa despre astfel de modificari. In masura in care modificarile afecteaza o prelucrare care se bazeaza pe consimtamantul dvs., va vom solicita un nou onsimtamant, daca este necesar. Prin bifarea casutei/semnare va exprimati acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopurile prezentate mai sus, sens in care vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a va furniza informatiile noastre prin e-mail, scrisoare sau telefon.